Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.z 2019 r.,poz.1111 z późń.zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.Dz.U.z 2018 r., poz.969),
 • Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 z późń. Zm.),
 •    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743 z późń.zm.).

 Opinia o uczniu tutejszej szkoły przygotowywana jest przez wychowawcę klasy bądź szkolnego specjalistę.

 1. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę:
 • Rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia (druk do pobrania na dole strony)
 • Poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej;
 • Sądu Rejonowego, w tym kuratorów sądowych;
 • Innych instytucji, których zakres działania uprawnia do wnioskowania o wydanie dokumentu , w tym policji, prokuratury i OPS.
 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zawarcia we wniosku informacji, w jakim celu ma zamiar użyć opinii.
 2. Opinię przygotowuje się w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania przez szkołę pisemnego wniosku o jej sporządzenie.
 3. Opinia zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach, z czego dwa odbiera rodzic/opiekun prawny, a jeden pozostaje w dokumentacji szkolnej.
 4. Opinie sporządzone na wniosek sądu rodzinnego lub innych instytucji uprawnionych do wnioskowania wysyłane są bezpośrednio do tych organów.
 5. Opinię odbiera się za potwierdzeniem odbioru na kopii dokumentu.
 6. Kopia opinii przechowywana jest w dokumentacji szkoły.
 7. W opinii należy umieścić informacje, o jakie prosi wnioskodawca, na które nauczyciel bądź specjalista mają potwierdzenie w swojej dokumentacji, oraz informacje uzyskane z wiarygodnych źródeł mające istotny wpływ na rozpatrywaną sprawę.
 8. Nauczyciel oraz specjalista szkolny nie wydają opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.

Wniosek o wydanie opinii