Załącznik nr 1 do uchwały Rady Rodziców
w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego

SZKOŁA TO NASZ WSPÓLNY DOM. ŹLE ZBUDOWANY DOM MOŻNA ROZEBRAĆ I ZBUDOWAĆ OD NOWA. ŹLE WYCHOWANEGO CZŁOWIEKA NIE DA SIĘ WYCHOWAĆ DRUGI RAZ”

 

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. FRANCISZKA MYŚLIWCA

W IZBICKU

na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSTĘP

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski i wynika z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Podstawą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym. Uwzględniono wyniki przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wyniki ewaluacji wcześniejszego Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ponadto w programie uwzględniono „Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024” oraz inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla szkoły. 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 1. Powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 2. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 3. Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 4. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 5. Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 6. Inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb i specyfiki).

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 1. Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 2. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 3. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 4. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.
 5. Prowadzi profilaktykę i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów szczególnie w sytuacji zagrożeń.

 WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

„Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego. Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać. Nauczyciel to poszukiwacz talentów”.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent SP w Izbicku:

 1. Rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju.
 2. Jest życzliwy, prawdomówny, szlachetny, tolerancyjny i respektuje normy etyczne i moralne.
 3. Jest samodzielny, potrafi w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 4. Potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie.
 5. Zgodnie współpracuje z innymi.
 6. Jest ciekawy świata i wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Szanuje siebie i innych.
 7. Ma świadomość przynależności narodowej, ceni historię, tradycję i dziedzictwo kulturowe.
 8. Zna i stosuje zasady ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego (w tym w sytuacji chorób zakaźnych i zagrożeń).
 9. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych.
 10. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi i innymi zagrożeniami.
 11. Posiada i potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych.
 12. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.
 13. Prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne.
 14. Rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych).
 15. Jest chętny do niesienia pomocy.
 16. Jest odporny na niepowodzenia.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym i polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej działalności w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej ze strony osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu.

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA – ma na celu podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu uczniów.  Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Zadaniem szkoły jest dostarczenie silnych pozytywnych wzorców.

 Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka, używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 2. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;
 3. Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane, jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia;
 4. Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA - obejmuje w szczególności:

 1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków epidemii;
 2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 3. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych;
 4. Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 5. Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

PODSTAWY PRAWNE

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
 5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 6. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 7. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 8. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
 11. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 15. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593).
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2022, poz. 1610);
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
 20. Statut Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku.
 21. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

 

CELE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE SZKOŁY W WYBRANYCH OBSZARACH

 

 1. Podnoszenie jakości edukacji:
 2. Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów;
 3. Dobór odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych, w tym wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
 4. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów ze SPE oraz uczniów przybyłych z Ukrainy;
 5. Systematyczne ocenianie i motywowanie uczniów do nauki;
 6. Podnoszenie jakości kształcenia (m.in. poprzez rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych);
 7. Stała diagnoza umiejętności uczniów, udział uczniów w programie “Lepsza Szkoła” (j. polski, matematyka);
 8. Kształcenie umiejętności kluczowych:
 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • umiejętność uczenia się,
 • poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość,
 1. świadomość i ekspresja kulturowa, ze szczególnym naciskiem na:
 • dbałość o używanie poprawnej polszczyzny,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • doskonalenie poprawności ortograficznej,
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • kształcenie rozumowania matematycznego, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia.
 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego:
 2. Zapewnienie pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, w tym sytuacji związanej z wojną na Ukrainie;
 3. Dostępność i jakość wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom;
 4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom;
 5. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
 6. Dbanie o pozytywny klimat szkoły, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa;
 7. Udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 8. Udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;
 9. Dostosowanie metod pracy oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów;
 10. Wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;
 11. Stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;
 12. Wszystkie pozostałe wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593).

 

 1. Roztropne wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość:
 2. Rozsądne / rozważne korzystanie z technologii cyfrowych;
 3. Uświadomienie uczniom zagrożeń (tj. uzależnienie) wynikających z nieumiejętnego korzystania z sieci;
 4. Rozumienie poczucia anonimowości w sieci;
 5. Uświadamianie uczniom zalet i wad korzystania z technologii informacyjnych;
 6. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu;
 7. Kształtowanie pozytywnych wzorców wykorzystywania technologii informacyjnej;
 8. Poprawienie jakości procesu nauczania i uczenia się;
 9. Zwiększanie wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, prewencji oraz reagowanie w przypadku pojawienia się zagrożenia;
 10. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 11. Promowanie wśród uczniów zasad dobrego zachowania się w świecie wirtualnym, zwracanie uwagi na szkodliwe postawy prezentowane w mediach społecznościowych (Facebook, Tik Tok, Snapchat, itd.);
 12. Nauka filtrowania informacji pobieranych z mediów typu Internet, TV (fake newsy, wiarygodność stron, weryfikacja informacji);
 13. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu.

 

 1. Respektowanie norm społecznych, wychowanie do wartości:
 2. Zaznajomienie uczniów z obowiązującymi zasadami zachowania w szkole oraz z konsekwencjami ich nieprzestrzegania;
 3. Uczenie odpowiedzialności za własne czyny, kultury zachowania się (także w miejscach użyteczności publicznej);
 4. Rozbudzanie samoświadomości w zakresie norm i zasad – świadome kierowanie swoim zachowaniem;
 5. Uwrażliwienie na prawdę, dobro i piękno;
 6. Rozbudzanie empatii oraz wrażliwości na potrzeby innych (wolontariat);
 7. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania oraz ich skuteczne egzekwowanie;
 8. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i umiejętności (akceptacja odmienności, tolerancja, szacunek do innych osób);
 9. Rozwijanie samodzielności uczniów, przygotowanie do samodzielnego i rozsądnego życia w społeczeństwie;
 10. Tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i w szkole - budowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wobec własnej osoby i wobec innych;
 11. Integracja uczniów w zespołach klasowych;
 12. Wzmacnianie poczucia solidarności – uczenie współodpowiedzialności za swoich kolegów i koleżanki;
 13. Kształtowanie nawyków efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi;
 14. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami (podkreślenie wartości zachowań fair play);
 15. Uczenie asertywności, stawiania i respektowania granic;
 16. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i wskazywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 17. Uświadomienie uczniom ich mocnych i słabych stron;
 18. Uczenie podejmowania właściwych decyzji;
 19. Profilaktyka innych zachowań ryzykownych (np. uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telewizji, a także używki, cyberprzemoc);
 20. Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych skierowanych do uczniów z zaburzeniami zachowania;
 21. Współpraca z rodzicami związana z rozwijaniem ich umiejętności wychowawczych wzmacniających wprowadzanie przyjętych w szkole postaw i norm społecznych;
 22. Samodoskonalenie nauczycieli w kierunku nabywania umiejętności w zakresie skutecznego kształcenia i wdrażania wśród uczniów pożądanych postaw i norm społecznych;
 23. Upublicznienie obowiązujących w szkole norm, zasad i postaw w ogólnie dostępnych miejscach (np. hol szkoły, sala lekcyjna);
 24. Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 25. Rozwijanie innowacyjności i kreatywności.

 

 1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych:
 2. Zaznajomienie z zasadami obowiązującymi w szkole, prawami i obowiązkami ucznia i konsekwentne ich przestrzeganie;
 3. Kształtowanie świadomości obywatelskiej;
 4. Wykazywanie szacunku do symboli narodowych;
 5. Pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych;
 6. Uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów świąt państwowych i religijnych;
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego;
 8. Poszerzanie wiedzy dotyczącej historii narodowej, kultury, sztuki, nauki; przybliżanie sylwetek wybitnych postaci, zasłużonych dla kraju i regionu;
 9. Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej;
 10. Stwarzanie warunków do samorządowego działania uczniów (SU);
 11. Kształtowanie kultury osobistej oraz właściwych zachowań w miejscach użyteczności publicznej;
 12. Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego;
 13. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy, propagowanie ekologicznego stylu życia;
 14. Realizacja imprez i uroczystości wynikających ze szkolnego kalendarza (patriotycznych, szkolnych, środowiskowych);
 15. Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych dzieci i budowanie więzi z nimi;
 16. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi;
 17. Zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji i kształtowanie postaw otwartości i poszanowania inności;
 18. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 19. Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wartości (np. uczciwość, mądrość, rodzina, przyjaźń, odpowiedzialność, szacunek, miłość, szlachetność) oraz podkreślenie ich znaczenia w życiu codziennym.

 

 1. Prowadzenie działań prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień:
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie;
 3. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 4. Ukazywanie możliwości radzenia sobie ze stresem;
 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 6. Zapobieganie depresji, wspieranie uczniów zmagających się z depresją, lękami, przygnębieniem;
 7. Promocja zdrowia, kształtowanie zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków zdrowotnych;
 8. Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego i regularnego odżywiania się;
 9. Profilaktyka nadwagi i otyłości;
 10. Uświadamianie szkodliwego działania substancji psychoaktywnych;
 11. Zapobieganie konsumpcji napojów energetyzujących;
 12. Zapobieganie stosowaniu używek (e-papierosów, tytoniu, alkoholu, niewłaściwych leków, narkotyków i dopalaczy);
 13. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 14. Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów;
 15. Zapobieganie nadmiernemu i niewłaściwemu korzystaniu z komputera, Internetu i telewizji;
 16. Kształtowanie prawidłowych nawyków związanych ze snem;
 17. Dbałość o bezpieczeństwo, m.in. podczas chorób zakaźnych;
 18. Znajomość zasad ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego;
 19. Uświadamianie zagrożeń, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych;
 20. Wskazywanie pozytywnych wzorców zachowania;
 21. Opieka pielęgniarki / higienistki.

 

ZADANIA

 1. Podnoszenie jakości edukacji.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Dobór odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Systematyczne ocenianie i motywowanie do nauki.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Dokształcanie / samokształcenie / szkolenie nauczycieli.

cały rok

dyrektor, nauczyciele

Analiza: podstawy programowej, programu nauczania, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, planu pracy z danego przedmiotu.

wrzesień

wszyscy nauczyciele

Jakościowe monitorowanie realizacji podstawy programowej:

a.      przeprowadzenie diagnozy wstępnej z przedmiotu,

b.     praca w zespołach przedmiotowych nauczycieli,

c.      konstruowanie sprawdzianów / testów sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia w oparciu o kryteria znane uczniowi i zgodnie z wymaganiami podstawy programowej,

d.     analiza wyników nauczania, planowanie i wdrażanie działań naprawczych,

e.       modyfikowanie planów pracy nauczyciela,

f.      systematyczne komunikowanie wyników nauczania uczniom i rodzicom.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Zajęcia wspierające uczniów mających trudności w nauce (w tym ćwiczenia koncentracji uwagi) oraz uczniów zdolnych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy, szkolni specjaliści

Udział uczniów w organizowanych konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach sportowych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy

Rozwijanie zainteresowań – prowadzenie zajęć / spotkań z uczniami.

cały rok

wychowawcy klas, pedagog, psycholog

Turniej Szachowy.

kwiecień / maj 2024 r.

E. Toth-Mazur

Prowadzenie zajęć szachowych w kl. I – III w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

cały rok

E. Toth-Mazur

Realizacja zadań zawartych w programie orientacji zawodowej dla klas I – VI oraz programu doradztwa zawodowego w kl. VII.

cały rok

 doradca zawodowy,

 wszyscy nauczyciele

Włączanie rodziców w działania na rzecz społeczności szkolnej, np. współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych, zachęcanie rodziców do kontaktu ze szkołą, zwiększanie świadomości korzyści wynikających ze współpracy szkoła – rodzic).      

cały rok

dyrektor, nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

1.10.2023 r.

Mirosława Szylicka,

Aneta Cesarz,

Uświadamianie uczniom związku matematyki z życiem codziennym.

cały rok

nauczyciele różnych przedmiotów

Europejski Dzień Języków

25.09. – 27.09.2023 r.

A. Podsadni, J. Kraik, D. Cholewa, M. Mróz

Zapoznanie z technikami i sposobami skutecznego uczenia się, ćwiczenia koncentracji uwagi.

w ciągu roku szkolnego

 

pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, rozmowy z uczniami/rodzicami.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy, szkolni specjaliści

 

 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą. Rozmowy, lekcje wychowawcze, gazetki informacyjne, ulotki.

wg potrzeb

wychowawcy, pedagog, psycholog

Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły (szczególnie PPP).

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni szkolni specjaliści

Planowanie, koordynowanie, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tworzenie planów/sprawozdań, kart ucznia/aktualizacja oraz IPET – u, WOPFU).

 Ewaluacja w/w pomocy społecznej.

w ciągu roku szkolnego, wg potrzeb

 

 

koniec I i II semestru

dyrektor, nauczyciele

wychowawcy, pedagodzy specjalni, pedagog, psycholog i inni szkolni specjaliści.

Dostosowanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym zajęcia specjalistyczne dla uczniów.

wg potrzeb

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog i inni szkolni specjaliści

Dostosowanie realizowanych programów do możliwości uczniów.

cały rok

wszyscy nauczyciele

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

 

Indywidualne podejście do każdego ucznia – pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, zdolności oraz ich rozwijanie, w tym na zajęciach pozalekcyjnych.

Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości.

na bieżąco

wychowawcy, nauczyciele

pedagog, pedagodzy specjalni, psycholog i inni specjaliści

Przygotowanie uczniów wybitnie zdolnych do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele

Podejmowanie działań z zakresu aktualnych problemów dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

wg potrzeb

psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele

Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego oraz w różnych trudnych sytuacjach szkolnych (np. wycofanych, izolowanych) i życiowych, w tym sytuacji związanej z wojną na Ukrainie.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

 

 

Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej.
Indywidualne rozmowy wspierające z uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie według ustaleń.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Objęcie uczniów z Ukrainy wsparciem, dostosowanie pomocy do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych danego ucznia, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej- zgodnie z potrzebami.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Obserwowanie uczniów pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie uczniów i ich rodziców, jakiego wsparcia może udzielić szkoła oraz do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc, wskazanie im sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększanie kompetencji społecznych uczniów w ich relacjach w rówieśnikami, wspomaganie nauczycieli w rozpoznania problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Włączanie uczniów w działania klasy i szkoły, umożliwienie im udziału w wycieczkach i wyjazdach.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole poprzez - dostosowywanie informacji o aktualnej sytuacji związanej z wydarzeniami do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Integrowanie społeczności klasowej i wewnątrzszkolnej poprzez stwarzanie warunków do poznania przez uczniów polskich i ukraińskich kultur obydwu krajów, ukazania różnic i podobieństw łączących Ukraińców i Polaków, wyjaśniania tradycji, obrzędów, zwyczajów i ważnych dla obydwu krajów wydarzeń.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Wspieranie w budowanie relacji rówieśniczych w oparciu o pozytywne wartości, takie jak: tolerancja wobec różnych religii, kultur, tradycji, szacunek wobec osób z niepełnosprawnościami i osób o innej narodowości.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Stworzenie w szkole atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku i otwartości na problemy innych.
 Włączanie uczniów z Ukrainy w życie szkoły, organizowanie wspólnego spędzania czasu podczas różnych, aranżowanych przez szkołę, sytuacji.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Wsparcie uczniów poprzez umożliwienie im korzystania ze sprzętu szkolnego, prowadzenie zajęć i dostosowanie wymagań z uwzględnieniem różnych sytuacji uczniów.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Dostępność nauczyciela w szkole, w której trakcie „odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców”.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i inni specjaliści

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

Właściwa organizacja i realizacja zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie oraz godzin wychowawczych. Rozmowy z rodzicami, uczniami, spotkania, prelekcje.

na bieżąco

wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciel WDŻWR

Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

cały rok

doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele

pedagog, psycholog

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji.

cały rok

 

 

doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Spotkania z uczniami, rozmowy, scenki, dramy, warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Wykorzystanie TIK na zajęciach lekcyjnych i w pracach domowych uczniów.

cały rok

nauczyciele, pedagodzy specjalni

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci podczas wyszukiwania informacji – na lekcjach informatyki oraz na pozostałych zajęciach szkolnych.

cały rok

nauczyciel informatyki

wszyscy nauczyciele

Doskonalenie / samokształcenie zawodowe nauczycieli.

w ciągu roku szkolnego

Dyrektor, nauczyciele

Przeprowadzenie diagnoz kompetencji i konkursów przedmiotowych na platformie EduNect.

cały rok

nauczyciele klas I – III

Prowadzenie lekcji na platformie EduNect.

cały rok

nauczyciele

Publikacja materiałów dydaktycznych, przesyłanie zadań na platformie Microsoft Teams, prowadzenie zajęć / konsultacji

cały rok

nauczyciele, pedagog, psycholog

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie (m.in. poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji); rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

Świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z sieci oraz wpływu na zdrowie. Zapobieganie uzależnieniom od urządzeń elektronicznych

Pogadanki/rozmowy, lekcje wychowawcze i inne zajęcia na ten temat, spotkania z rodzicami, współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły itp.

 

cały rok

pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

 

 1. Respektowanie norm społecznych, wychowanie do wartości.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Zaznajomienie z zasadami obowiązującymi w szkole. Przygotowanie kontraktów klasowych.

początek roku szkolnego

wychowawcy, nauczyciele 

Zaznajomienie z prawami i obowiązkami ucznia i konsekwentne ich przestrzeganie.

wrzesień,

cały rok

wychowawcy,

wszyscy pracownicy szkoły

Opracowanie planów pracy wychowawczej uwzględniających poznanie klasy przez nauczyciela, integracja klasy, rozmowy, zabawy zespołowe, wspólne spotkania lub wyjazdy, ćwiczenie aktywnego słuchania, pokazywanie sposobów radzenia sobie z presją rówieśników, ze stresem, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, ćwiczenie kreatywności i twórczego myślenia, przełamywanie stereotypów w myśleniu.

na bieżąco

wychowawcy, nauczyciele,

pedagog, psycholog

 

Kształtowanie postaw prospołecznych: rozwijanie empatii, chęci niesienia pomocy innym, wspieranie akcji charytatywnych, zaangażowanie w działalność wolontariatu.

na bieżąco

opiekun wolontariatu, wychowawcy / nauczyciele,

pedagog / psycholog

Wychowanie do wartości i promocja czytelnictwa. Udział uczniów w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania oraz Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.

na bieżąco,

29.09.2023,

maj/czerwiec2024

bibliotekarze,

J. Kraik

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie poprzez zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zaufania do innych, poszanowania odmienności. 

na bieżąco, wg potrzeb

nauczyciele, pedagog, psycholog

Profilaktyka innych zachowań ryzykownych (np. uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, telewizji), używki, przemoc, cyberprzemoc).

na bieżąco

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Integrowanie uczniów w zespołach klasowych (np. zajęcia i spotkania integracyjne, ogniska, dyskoteki).

Wzmacnianie poczucia solidarności oraz współodpowiedzialności za swoich kolegów i koleżanki.

Pomoc w dalszym zintegrowaniu się z klasą uczniów z Ukrainy poprzez naukę języka polskiego, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń, zwyczajów wynikających z odmienności kulturowej, rozmowy z uczniami, reagowanie na ewentualne objawy ksenofobii.

wrzesień

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

Przeprowadzenie i analiza badań dotyczącej agresji i innych zachowań ryzykownych.

 

maj/czerwiec

wychowawcy, pedagog, psycholog

Uświadomienie uczniom, czym jest agresja / przemoc, jakie są jej rodzaje i jaki negatywny wpływ ma ona na życie rodzinne i szkolne poprzez rozmowy, dyskusje i prezentowanie filmów na ten temat na lekcjach wychowawczych.

wg potrzeb,

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego.

Działania, akcje na rzecz środowiska naturalnego, zajęcia z uczniami, rozmowy, pogadanki.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców – profilaktyka zachowań ryzykownych.

na bieżąco, wg potrzeb

wychowawcy, pedagog, psycholog

Systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu oraz własnej działalności (e – dziennik, strona internetowa szkoły).  

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, dyrektor szkoły

Rozmowy z rodzicami uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji (wagary, słabe oceny, bardzo złe zachowanie). Informowanie rodziców o sposobach przezwyciężania trudności ich dzieci. 

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, dyrektor szkoły

Organizowanie wywiadówek/spotkań z rodzicami, konsultacji podczas godziny dostępności. Informacja o ocenach i zachowaniu uczniów. 

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, dyrektor szkoły

Współpraca z przedstawicielami instytucji wspierających (np. PPP, OPS-u, Policji i innymi).

wg potrzeb

wychowawcy, pedagog, psycholog, przedstawiciele instytucji

Naprawa lub zakup sprzętu w przypadku zniszczenia go przez uczniów.    

wg potrzeb

rodzice

Systematyczna kontrola boiska, toalet i pomieszczeń szkoły w ramach dyżurów nauczycieli.

na bieżąco

nauczyciele

Poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron.

Praca nad adekwatnym poczuciem własnej wartości, odkrywanie własnych zdolności i aspiracji życiowych oraz predyspozycji zawodowych.

Lekcje, zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wspomagające, godziny wychowawcze, dramy, trening asertywnego zachowania się, nauka pozytywnego myślenia, nauka zarządzania swoim czasem;

„Jaki jestem? Zdolności i predyspozycje” - predyspozycje zawodowe - zajęcia lekcyjne, doradztwo zawodowe.

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciel doradztwa zawodowego

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły, asertywność.

Zajęcia z uczniami, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, dramy, filmy edukacyjne.

w ciągu roku szkolnego

pedagog, psycholog, nauczyciele

 

 1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Przeprowadzenie akcji “Sprzątanie świata łączy ludzi”

wrzesień 2023

 

 M.Ostapiuk, A.Wrzeciono, wychowawcy

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klasy pierwszej.

październik 2023 r.

 wychowawcy, S.Kuczma

Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

10 listopad 2023 r.

 E.Toth-Mazur, V.Besz, A.Kurek

Życzenia dla ubogich i samotnych.

Grudzień 2023r.

A.Kurek, M.Czajka, V.Besz

Współorganizowanie Wigilii dla samotnych z gminy Izbicko (w miarę możliwości organizacyjnych).

Grudzień 2023r.

 S.Kuczma, V.Besz, A.Kurek, M.Czajka

Wigilia klasowa.

22.12.2023 r.

 wychowawcy

Wigilia szkolna.

22.12.2023 r. lub 21.12.2023r.

 M.Czajka, V.Besz, A.Kurek

Gminne kolędowanie.

styczeń 2024 r.

 M.Czajka, A.Kurek

Świętowanie Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 marzec 2024r.

 E.Toth-Mazur

XXX Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”

26.04. 2024 r.

 S.Kuczma, nauczyciele SP Izbicko

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

6.05.2024 r.

 E.Toth Mazur, A.Kurek, V.Besz

Opiekowanie się gazetką szkolną na korytarzu – 2.piętro

wrzesień, listopad

 E.Toth-Mazur, Zespół ds. promocji, SU

 

 1. Prowadzenie działań prozdrowotnych i profilaktyki uzależnień.

Zadania

Czas realizacji

Odpowiedzialny

Przyjęcie klasy pierwszej do młodszej grupy wiekowej.

październik 2023

wychowawcy klas I – III

Przyjęcie klasy IV do starszej grupy wiekowej „Sztubaków”

październik 2023

opiekun SU

Dzień Ziemi / Dzień Profilaktyki / Dzień Zdrowia

marzec/
kwiecień 2024

J. Woś-Radziej,

B.Długosz,

 wychowawcy klas I-III

Udział w programie „Trzymaj formę”.

cały rok szk.

M. Pyto, M. Ostapiuk, A. Wrzeciono, wychowawcy klas V-VII, pedagog, psycholog

Rozpoznawanie środowiska uczniów (ankiety, rozmowy, wywiady).

cały rok szk.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych (spotkania z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem).

cały rok szk.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży związanych ze zbyt długim/częstym korzystaniem z komputera, używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i innych substancji psychoaktywnych.                                                          

cały rok szk.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog

Współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

cały rok szk.

pedagog, psycholog wychowawcy

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa w szkole.

cały rok szk.

wszyscy pracownicy szkoły

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w ciągu roku szkolnego

dyrektor, nauczyciele

Działalność Samorządu Uczniowskiego.

cały rok

opiekun SU, wychowawcy

Prowadzenie działalności związanej z wolontariatem.

w ciągu roku szkolnego

opiekun wolontariatu   

Zajęcia sportowe SKS – program ministerialny.

cały rok

M. Pyto

Zdrowy styl życia (odżywianie, czas wolny, aktywność fizyczna).

cały rok

wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Realizacja programów profilaktycznych “Szklanka mleka”, “Owoce i warzywa w szkole”

cały rok

D. Cholewa, A. Tesarewicz, S. Baron, A. Kurek, A.Cesarz

“Akademia bezpiecznego Puchatka” - udział w cyklu zajęć o bezpieczeństwie.

cały rok

wychowawca klasy I

Festyn Rodzinny (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Dzień bezpieczeństwa) – konkursy, gry rekreacyjne we współpracy z rodzicami, pokazy strażackie, ratownictwo medyczne.

czerwiec 2024

wychowawcy klas I-III, M. Pyto, S. Kuczma, A. Kurek, wszyscy nauczyciele

Nauka opanowania stresu, umiejętnego rozwiązywania konfliktów i reagowania w sytuacjach trudnych.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Dramy, prace plastyczno – techniczne (np. gniotek antystresowy), ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, trening autogenny.

Aktywności, które neutralizują działanie stresu (sprawianie sobie przyjemności, np. dobre jedzenie, spacer, muzyka, zabawa, spotkanie z kolegami) – plakat/gazetka/pogadanka.

cały rok szkolny

pedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele

 

Dbałość o bezpieczeństwo – znajomość zasad ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego, bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi, uświadamianie zagrożeń, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

cały rok szkolny

pedagog, psycholog wychowawcy, nauczyciele

 

Wnioski z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego w r. szk. 2022/2023:

CZYNNIKI CHRONIĄCE

CZYNNIKI RYZYKA

-Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie

-Uczniowie w większości zgłaszają ryzykowne zachowania przede wszystkim rodzicom, wychowawcom i nauczycielom

-Czas wolny spędzają z rodziną, przyjaciółmi, uprawiając sport (113 wskazań),                  

- Czytając książki (19 wskazań).

-Ważne dla uczniów tematy:

   aktywność fizyczna.

 

- Uczniowie wskazują na zaczepki słowne, popychanie.

-Problemy uczniów (wskazane przez uczniów i nauczycieli): problemy z   koncentracją uwagi,  zmienny nastrój,  brak motywacji do nauki, poczucie bycia gorszym, bóle psychosomatyczne i problemy z przestrzeganiem norm i zasad.

-Uczniowie wskazują, że w czasie wolnym koncentrują się na graniu w gry komputerowe, oglądaniu TV i surfowaniu w Internecie (93 wskazania). Nauczyciele również wskazują na  bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci jako główne czynniki ryzyka rozwoju dzieci.

 

W nowym roku szkolnym 2023/ 2024 wskazane zostały kierunki priorytetowe w polityce oświatowej MEiN, m.in. są to:

- Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

-Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

-Diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

-Realizację kluczowych tematów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

- Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie (m.in. poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji); rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

 

ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Wyniki ewaluacji będą przedstawiane i uwzględniane w programie wychowawczo-profilaktycznym w kolejnym roku szkolnym.

 

ZAKOŃCZENIE

Zadania do realizacji zostały wybrane w oparciu o obowiązujące akty prawne, dokonaną diagnozę i ewaluację wewnątrzszkolną, wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, bieżących obserwacji, zadań ujętych w gminnych programach profilaktycznych oraz zadań priorytetowych wynikających z polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024.

Program profilaktyczno – wychowawczy realizowany jest na godzinach wychowawczych, podczas zajęć świetlicowych, w trakcie szkolnych i środowiskowych uroczystości, podczas wycieczek oraz w czasie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Integralną jego część stanowią plany godzin do dyspozycji wychowawców, plan pracy pedagoga, pedagogów specjalnych i psychologa oraz świetlicy (wybrane obszary), plan pracy wychowawców klas I – III, plan pracy wychowawców klas IV-VII, program opracowany przez doradcę zawodowego oraz kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. Wszelkie działania wychowawczo – profilaktyczne zmierzają do realizacji założeń misji szkoły oraz modelu absolwenta.

Opracowany program wychowawczo - profilaktyczny podlega systematycznej ewaluacji, której celem jest określenie stopnia realizacji zadań programowych, wprowadzenie zmian i opracowanie programu na kolejny rok szkolny. Program ma charakter otwarty i może być modyfikowany podczas realizacji – zgodnie z potrzebami.

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku w dniu 26 września 2023 r.